لوگوی رصدخانه توسعه

رصدخانه توسعه چیست؟

رصدخانه توسعه واحدی از پویش فکری توسعه است که ماموریت خود را پایش و رصد فرایند توسعه در ایران می‌داند. رصدخانه توسعه تلاش می‌کند با رویکردی همه جانبه نسبت به توسعه و پرهیز از نگرش نامتوازن و تک بعدی به توسعه، و با کمک شاخص‌های جهانی توسعه و شاخص‌های بومی، توانمندی‌ها و محدودیت‌های ایران در مسیر توسعه را شناسایی کند، و نقطه عزیمت توسعه را پیشنهاد دهد.

رصدخانه توسعه نھاد متولی رصد ابعاد مختلف توسعه در ایران است با این امید که شاخص‌ھای توسعه در مرکز سیاست گذاری ھا و برنامه ھای توسعه قرار بگیرد و عملکرد دولت ھا و سایر نھادھا بیش از پیش محاسبه پذیر شود۔