گزیده ای از مراسم رونمایی از کتاب توسعه - کتاب یک ۱۴۰۱

سایر ویدئوها:

معرفی شاخص‌های توسعه

حال ایران را از نشانه های آشکارش سوال کنیم ۲:۱۴

شاخص جهانی نوآوری ۵:۵۷

شاخص پیشرفت اجتماعی ۴:۰۷

شاخص جهانی حقوق مالکیت (حقوق معنوی) ۳:۲۳

شاخص جهانی حقوق مالکیت (حقوق مادی) ۲:۴۶

گزارش جهانی شادی ۳:۳۰

نابرابری در شاخص «توسعه انسانی» ۴:۳۷

شاخص کامیابی لگاتوم ۲:۵۲

شاخص جهانی صلح ۳:۰۵