خلاصه کتاب توسعه یکم (۱۴۰۱)

این سومین سال متوالی است که شاخص ترکیبی توسعه، محاسبه و منتشر می‌شود. زمانی که از توسعه یا پیشرفت و حتی رشد صحبت می‌کنیم، باید وضعیت و مسیر حرکت را ارزیابی کرد و باید بتوان شاخصی کمی و دقیق و البته همه‌جانبه طراحی کرد تا جایگاه هر ساله کشورها را نمایش دهد. بدون وجود شاخص، صحبت از توسعه یافتگی کشورها قابل اتکا نخواهد بود. در مقابل، زمانی که برای یک مفهوم بسیط و گسترده‌ای مانند توسعه با تعداد زیادی شاخص جزئی روبرو هستیم، سردرگم خواهیم شد؛ پس لازم است با مدلی تلفیقی، به ساده‌سازی خروجی‌های داده‌های متعدد بپردازیم تا مطالعه آن سادهتر شود. با اجرای این دو اقدام، گامی در جهت شفافیت فضای توسعه ایران و البته سایر کشورهای جهان برداشته خواهد شد.

در سال ۱۳۹۹ که اولین سال از تولید شاخص ترکیبی بود، ۱۳ کلان شاخص مورد بررسی و تجمیع قرار گرفت و تعدادی از شاخص‌های مهم بانک جهانی در فصل‌های جداگانه به این کلان شاخص‌ها اضافه شد و ترکیب این کلان شاخص‌ها، نمره کلی هر کشور را تشکیل داد و در نهایت، رتبه‌بندی نیز بر اساس نمره بهدست آمده محاسبه گردید.

در سال دوم کتاب توسعه که گزارش صفر بود، میبایست روش اصلی و مبنا و شالوده شاخص‌ترکیبی توسعه بنا نهاده می‌شد تا ازآن پس، شاخص ترکیبی بتواند با یک ثبات قابل توجه ساخته شود و هرساله محاسبات انجام شده، قابل مقایسه باشد و مرور روند‌ها، نمایشگر درستی از وضعیت ایران و جهان باشد. بنابراین، با استفاده از روش ۱۰ مرحله‌ای OECD برای تولید شاخص ترکیبی، مفهوم بندی توسعه انجام گرفت و سپس از میان حدود ۳ هزار شاخص توسعه که در نهادهای مختلف بینالمللی تولید می‌شود، ۳۸۰ شاخص انتخاب شد.

در کتاب توسعه یکم یعنی کتاب ۱۴۰۱ (کتاب حاضر)، بر مبانی نظری و روشی کتاب ۱۴۰۰ تکیه نموده‌ایم و بر اساس نقد‌ها و ارزیابی‌های به دست رسیده، اصلاحات جزئی را انجام داده‌ایم و یک گام نیز به سمت محاسبه علمی‌تر و دقیق‌تر شاخص ترکیبی گام برداشته‌ایم تا بتوانیم قابلیت ایجاد تحلیل‌های بیشتر را ایجاد نموده و خروجی شفاف‌تر و دقیق‌تری را به خوانندگان عزیز ارائه نماییم. بهطور خلاصه باید گفت که این دسته‌بندی، ۲۰ دامنه را برای نمایش ۵ منظر مختلف در نظر گرفته است که در نمودار زیر مشاهده می‌شود.

نمودار ۱؛ دستهبندی شاخص ترکیبی توسعه (منظرها و دامنهها)

همان‌طور که در نمودار فوق مشاهده می‌شود، ۵ منظر و ۲۰ دامنه برای شاخص‌های توسعه تعریف شده است. در نمودار فوق، امکان نمایش شاخص‌های هر دامنه وجود نداشت، اما منظر اقتصادی شامل ۷ دامنه اصلی و ۹۶ شاخص، منظر سیاسی شامل ۵ دامنه و ۱۲۸ شاخص، منظر اجتماعی شامل ۳ دامنه و ۳۸ شاخص، منظر فردی شامل ۲ دامنه و ۵۲ شاخص می‌شود و در نهایت، منظر زیست محیطی توسعه شامل ۳ دامنه و ۵۹ شاخص می‌باشد.

با تولید شاخص ترکیبی توسعه و رتبه‌بندی کشورها مشخص شد که به‌طور میانگین وضعیت توسعه یافتگی کشورهای جهان در طول سال ۲۰۲۲، رو به بهبود بوده، و با وجود کاهش نمره توسعه جهان از منظر سیاسی و اجتماعی و کمی هم زیست محیطی اما توسعه از منظر فردی، افزایش قابل توجهی داشته، که عمدتاً به دلیل بهبود دسترسی مردم به امکانات اولیه زندگی بوده است. اروپا و آمریکای شمالی در بسیاری از حوزه‌ها پیشتاز هستند، اما کشورهای آمریکای جنوبی مانند شیلی، روند توسعه بسیار سریعی را طی می‌کنند و کشورهای آسیایی مانند کره جنوبی نیز رسماً به جمع کشورهای توسعه یافته اضافه شدهاند.

اگر به کشورهای منطقه نگاه کنیم، کشور عراق در بسیاری از شاخص‌ها بهبود قابل توجهی داشته است و در بسیاری از منظرها، توانسته رتبه خود را بهبود بخشد. کشورهایی مانند ارمنستان، قزاقستان و عربستان نیز از بین کشورهای منطقه توسعه قابل توجهی داشته، و چند بار در بین کشورهایی قرار گرفتهاند که بیشترین بهبود در رتبه‌ را به خود اختصاص دادهاند. از سوی دیگر، عملکرد ترکیه تقریباً در اکثر منظرهای توسعه، قابل قبول نبوده و رتبه این کشور در کنار برزیل، در سال گذشته تنزل کرده است.

کشور ایران در این رتبه‌بندی در سال ۲۰۲۲ در بین ۱۵۴ کشور در رتبه ۱۱۷ قرار گرفته است که نسبت به سال ۲۰۲۱ میتوان گفت ۱۲ رتبه تنزل داشته است. در جدول زیر یک نمای کلی از روند توسعه ایران از منظرهای مختلف را مشاهده می‌کنید.

جدول ۱؛ نمای کلی از وضعیت توسعه ایران در سال ۲۰۲۲ 

متغیر  شاخص ترکیبی توسعه  منظر اقتصادی توسعه  منظر سیاسی توسعه  منظر اجتماعی توسعه  منظر فردی توسعه  منظر زیست‌محیطی توسعه 
نمره ۲۰۲۲  ۴۵.۸۰  ۴۰.۰۷  ۳۸.۶۵  ۴۰.۷۲  ۶۵.۱۱  ۴۴.۴۵ 
رتبه ۲۰۲۲  ۱۱۷  ۱۲۳  ۱۴۲  ۱۲۱  ۹۳  ۱۰۰ 
نمره ۲۰۲۱  ۴۶.۵۱  ۴۳.۲۹  ۴۱.۷۵  ۴۴.۱۸  ۵۷.۱۷  ۴۶.۱۴ 
رتبه ۲۰۲۱  ۱۰۵  ۱۰۶  ۱۲۸  ۱۰۵  ۱۰۱  ۷۸ 
تغییرات رتبه  ۱۲-  ۱۷-  ۱۴-  ۱۶-  ۷+  ۲۲- 
درصد تغییرات نمره  -۱.۵  -۷.۴۴  -۷.۴۳  -۷.۸۳  ۱۳.۸۹ 

-۳.۷ 

 

ایران در سال گذشته با ۱۲ رتبه تنزل در شاخص ترکیبی توسعه و همچنین با کاهش ۵/۱ درصدی در شاخص ترکیبی توسعه مواجه بوده است. از منظر اقتصادی، توسعه ایران ۱۷ رتبه تنزل داشته که وضعیت رو به افول اقتصادی ایران را نمایش می‌دهد. البته منظرهای اجتماعی و زیست محیطی توسعه نیز هر کدام به ترتیب، ۱۶ و ۲۲ رتبه تنزل داشته، اما در این بین منظر سیاسی توسعه ایران بسیار مهم است که با ۷ درصد کاهش در نمره، ۱۴ رتبه تنزل داشته است. به این دلیل این منظر اهمیتی بیش از سایر بخش‌ها دارد که شرایط کنونی آن، بسیار بحرانی‌تر از بقیه منظرهای توسعه ایران است. از لحاظ سیاسی، توسعه ایران آخرین کشور در دسته چهارم یعنی «توسعه در وضعیت هشدار» قرار گرفته است و با یک لغزش و تنزل کوچک، به دسته آخر کشورها، یعنی «توسعه در وضعیت اخطار» خواهد پیوست و مشابه افغانستان، یمن و سایر کشورهای این دسته، با بحران‌های سیاسی متعدد روبرو خواهد شد.

ایران با رشد در منظر فردی توسعه، به نامتوازن شدن بیشتر توسعه دامن زده است. منظر فردی توسعه که پیش از این وضعیت ‌نسبتاً مناسبی داشت، رشد مثبت داشته و منظرهایی که دارای وضعیت موجود خوبی نبودند، تنزل داشتهاند و همین امر باعث شده که عدم توازن در توسعه ایران بیشتر شود.

اگر بخواهیم مروری بر وضعیت توسعه از منظرهای مختلف داشته باشیم، باید اشاره کنیم که در کل در بین ۳۷۳ شاخص ۱۸۶ شاخص در وضعیت قرمز یعنی ۱۰ نمره پایین‌تر از میانگین جهانی است، ۱۲۸ شاخص در وضعیت سفید یعنی بین مثبت ۱۰ تا منفی ۱۰ نزدیک میانگین جهانی است و تنها ۴۴ شاخص وضعیت سبز رنگ یعنی بیش از ۱۰ نمره بالاتر از میانگین جهانی قرار دارد.

در منظر اقتصادی، تنها ۱۲ شاخص نسبت به میانگین جهانی وضعیت خوبی دارد و ۱۸ شاخص در نزدیکی میانگین جهانی است و ۶۰ شاخص اقتصادی نیز با فاصله بیش از ۵ نمره، پایین‌تر از میانگین جهانی قرار گرفته‌اند. وضعیت ایران در مخارج دولت و اندازه بازار و همچنین در شاخص‌های مربوط به خلاقیت، نوآوری و سرمایه فکری، ‌نسبتاً مناسب بوده و بالاتر از میانگین جهانی قرار گرفته است. درآمد سرانه ایران بیش از ۵ نمره پایین‌تر از میانگین جهانی است، اما همچنان نسبت به بسیاری دیگر از شاخص‌های اقتصادی، وضعیت بهتری دارد. در پایان این جدول، شاخص‌هایی مانند میزان همکاری‌های اقتصادی ‌بین‌الملل، آزادی سرمایه‌گذاری، موارد مربوط به تجارت خارجی، ثبات پولی و مالی دولت، مباحث مربوط به آزادی‌های پولی و مالی، شاخص‌های حقوق مالکیت و مالکیت خصوصی و … قرار داشته که فاصله‌ای بسیار عجیب با میانگین جهانی دارند و این شاخص‌ها را می‌توان ریشه‌ اصلی مشکلات اقتصادی دانست.

در منظر سیاسی نیز تنها ۵ شاخص وضعیت سبز رنگ و ‌نسبتاً خوبی دارند، ۹ شاخص حدود میانگین جهانی هستند و ۹۰ شاخص توسعه سیاسی نیز بیش از ۵ نمره پایین‌تر از میانگین جهانی قرار دارند۲. میزان تهدیدات امنیتی، میزان مداخلات پیشگیرانه، رهایی از کار اجباری و شاخص تروریسم، از جمله شاخص‌هایی هستند که وضعیت ‌نسبتاً مناسبی دارند و ایران بالاتر از میانگین جهانی قرار گرفته است. اما تعداد شاخص‌های زیر میانگین جهانی، به حدی زیاد است که مرور آنها کمی مشکل است. شاخص‌های مربوط به آزادی‌، بیشترین فاصله منفی را با میانگین جهانی دارد و سپس پاسخگویی نظام سیاسی و سپس حفظ حریم خصوصی و حاکمیت قانون در وضعیت نامناسبی قرار دارد.

در منظر اجتماعی، تنها ۱۰ شاخص از منظر اجتماعی هستند که در حدود میانگین جهانی قرار دارند و ۲۲ شاخص دیگر با فاصله بیش از ۵ نمره، پایین‌تر از میانگین جهانی قرار گرفته‌اند. بهترین شاخص‌های ایران که بالاتر از میانگین جهانی هستند، شهر و جامعه پایدار، برابری آموزشی و برابری سلامتاند. اما پایین‌ترین شاخص‌های منظر اجتماعی در سال ۲۰۲۲ که فاصله معنی‌داری با میانگین جهانی دارد، مشارکت جامعه مدنی، حق زندگی، امنیت فردی و برابری جنسیتی هستند. همان‌طور که بیان شد سرمایه اجتماعی و شاخص‌های مربوط به آن نیز فاصله منفی و معنی‌داری با میانگین جهانی دارد که در جدول قابل مشاهده است.

همچنین در منظر فردی توسعه، حدود ۱۷ شاخص از منظر فردی به طول قابل توجهی بالاتر از میانگین جهانی قرار دارد و ۱۱ شاخص در حدود میانگین جهانی بوده و تنها ۸ شاخص است که بیش از ۵ نمره پایین‌تر از میانگین جهانی قرار گرفته، و این ساختار نشان می‌دهد که وضعیت منظر فردی ‌نسبتاً مناسب است. اما بهترین شاخص‌ها در این منظر، مهارت ایجاد استارتاپ، درصدی از کودکان که از گرسنگی رنج می‌برند، میانگین سال‌های تحصیل، سرمایه انسانی، بهداشت و امید به زندگی (میانگین طول عمر) و … وضعیت مناسبی دارند. در مقابل، پایین‌ترین شاخص‌های این منظر مربوط به استقلال شخصی و حقوق فردی، مراقبت‌های پزشکی، میزان درک فرصت‌ها در مردم و انتخاب و آزادی فردی است. این شاخص‌ها نیز بیشتر توانمند‌ساز هستند.

در نهایت از منظر زیست محیطی توسعه، در مجموع ۲۰ شاخص توسعه از منظر زیست محیطی بالاتر از میانگین جهانی، ۱۰ شاخص در حدود میانگین جهانی و ۲۴ شاخص نیز با فاصله بیش از ۵ نمره پایین‌تر از میانگین جهانی قرار دارند. کشور ایران در شاخص‌های رشد انتشار گازهای گلخانه‌ای، میزان از دست دادن پوشش درختی، خدمات اکوسیستم، رشد انتشار گازهای مختلف در طول سال گذشته، عملکرد خوبی داشته و انتشار این گازها نسبت به سایر کشورها رشدی نداشته است. اما پایین‌ترین شاخص‌ها مربوط به اقدامات حمایت از محیط زیست، زیست بوم‌های زمینی، مناطق حفاظت شده، سرانه گازهای گلخانه‌ای، کارآمدی استفاده از منابع و … است که فاصله منفی بسیار زیادی با میانگین جهانی دارد و می‌توان گفت که در وضعیت بحرانی قرار دارد. حتی کیفیت آب و هوای پاک و میزان قرار گرفتن در معرض سرب، میزان آسیب به لایه اُزُن، زباله‌های جامد و کیفیت مدیریت پسماند‌ها، اصلاً وضعیت خوبی ندارند. اما همین که توانسته در طول سال گذشته انتشار گازهای آلاینده را ثابت نگهدارد و رشدی در این مورد نداشته باشد، نسبت به سایر کشورها، وضعیت بهتری پیدا کرده و رشد زیست محیطی را ایجاد نموده است.

بنابراین در مجموع می‌توان گفت که بحرانی‌ترین بخش توسعه ایران، شاخص‌های مربوط به منظر سیاسی توسعه است و سپس منظرهای اقتصادی و اجتماعی باید مد نظر قرار گیرند و در نهایت و پس از سه منظر فوق، شاخص‌های منظر زیستمحیطی و فردی توسعه باید در سیاست‌ها دخیل شوند. البته تو درتویی بحران‌ها و چالش‌های توسعه ایران باعث شده که سیاست‌گذاری مرحله‌ای با توجه به این منظرها امکان پذیر نباشد، اما از لحاظ اولویت و درجه بحرانی بودن شاخص‌ها، می‌توان در سیاست ترکیبی که در پیش گرفته می‌شود، به این ترتیب، این منظرها مورد توجه قرار گیرد.

در کتاب توسعه یکم استان کرمانشاه و کشور پرو به صورت ویژه مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته‌اند و هر ساله یک استان و یک کشور را به صورت مفصل و دقیقتر بررسی خواهیم نمود. همچنین در فصل آخر کتاب نقش حقوق در توسعه مورد تحلیل قرار گرفته است.

امید است این کتاب گامی برای نمایش بهتر واقعیت در جامعه پر از ابهام امروزی باشد.

توسعه در یک نگاه

شاخص ترکیبی توسعه

«شاخص ترکیبی توسعه» نمایشگری است که در قالب یک عدد میتواند وضعیت کلی همه ابعاد و مؤلفه های زیرمجموعه توسعه را برای کشورهای مختلف نشان دهد. قطعاً وقتی از توسعه صحبت میکنیم، مفاهیم و مقولات متعددی مدِنظر است که در ارزیابی وضعیت یک کشور باید موردِتوجه قرار بگیرد.

در مطالعه حاضر شاخص ترکیبی توسعه متشکل از ۳۸۰ شاخص در ۵ منظر اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فردی و محیط زیستی است، که نماینده ۳۱۲ مؤلفه و مفهومی هستند که درخت نظری توسعه را تشکیل داده اند. این شاخصها از منظرهای مختلف توزیع شده اند، به طوریکه ۸۸ شاخص اقتصادی، ۶۱ شاخص زیست محیطی، ۱۲۹ شاخص سیاسی، ۵۴ شاخص اجتماعی و ۴۸ شاخص فردی انتخاب و موردِاستفاده قرار گرفته است. داده های مربوط به این شاخصها برای ۲۱۷ کشور استخراج و استاندارد شده اند و پس از غربالگریهای متعدد ۱۴۹ کشور به عنوان کشورهایی که شاخص محاسبه شده برای آنها معنی دار و قابل اتکا هستند، انتخاب شدند.

 

رتبه کشورها در شاخص ترکیبی توسعه

مهمترین یافته ای که هر شاخص جهانی ارائه میکند، رتبه کشورها در آن شاخص است که وضعیت کشورها را نمایش می دهد. بعد از آن است که می توان وارد تحلیلهای دقیقتر شد. در این مطالعه پس از طی مراحل ۱۰ گانه تولید شاخص ترکیبی برای توسعه و انجام محاسبات بر روی ۸۳ هزار داده استخراج شده، درنهایت به رتبه بندی جدیدی از جایگاه کشورها در مسیر توسعه دست یافته ایم. بر اساس این رتبه بندی، کشورها برحسب میزان توسعه یافتگیشان به پنج گروه تقسیم شده اند:

۱- کشورهای توسع هیافته: که نمره شاخص ترکیبی آنها در بیست درصد بالایی نمره قرار دارد و به نظر میرسد در همه ابعاد توانسته اند به بهترین وضعیت ممکن توسعه در دنیای امروز دست یابند.

۲- کشورهای پیشرو در توسعه: این کشورها که نمره شاخص ترکیبی توسعه آنها در بیست درصد دوم قرار دارد، هرچند جزو کشورهای توسعه یافته نیستند، اما وضعیت مناسبی از منظرهای مختلف دارند و میتوانند در آینده به گروه کشورهای توسعه یافته بپیوندند.

۳- کشورهای در آستانه توسعه: درمورد این کشورها که در حدود میانگین جهانی قرار گرفته اند، میتوان گفت که ریلهای توسعه خود را ایجاد کرده و حرکت خود به  سمت توسعه را آغاز کرده اند، اما هنوز نتوانسته اند وضعیت چندان مناسبی را برای خود رقم بزنند و با چالشهایی دست و پنجه نرم میکنند.

۴- کشورهای توسعه در وضعیت هشدار: وضعیت این کشورها در توسعه چندان مناسب نیست و پایینتر از میانگین جهانی قرار دارند و باید سریعاً تحولاتی را در ساختارهای خود ایجاد کنند تا بتوانند ریلهای توسعه را ایجاد کنند و در مسیر توسعه گام بگذارند. درواقع این کشورها در وضعیت موجود حتی در مسیر توسعه نیز قرار ندارند. لذا وضعیت توسعه آنها در حالت هشدار است که باید به آن توجه کنند.

۵- کشورهای توسعه در وضعیت اخطار: وضعیت توسعه در این کشورها اصلاً مناسب نیست و در صورت عدمِ توجه به اخطارها، غرق در بحرانهای مختلف میشوند که بیرون آمدن از آنها کار آسانی نخواهد بود. معمولاً این کشورها نیازمند تحولات عمیق نهادی هستند.

در جدول زیر رتبه بندی کشورهای برتر و همچنین جایگاه ایران در شاخص ترکیبی توسعه سال ۲۰۲۱ نمایش داده می شود.

رتبه بندی کشورهای برتر در شاخص ترکیبی توسعه

جایگاه ایران در شاخص ترکیبی توسعه

همانطور که در جدول بالا روشن است در این رتبه بندی دانمارک، سوئیس و اتریش به ترتیب رتبه اول تا سوم را در شاخص ترکیبی توسعه به خود اختصاص داده اند. ایران در شاخص ترکیبی توسعه در رتبه ۱۰۹ قرار گرفته است.

نمره شاخص ترکیبی توسعه برای میانگین جهانی برابر ۵۴.۲ است که حدود ۶۵ کشور در بالای میانگین جهانی و حدود ۸۴ کشور در پایین میانگین جهانی قرار می گیرند. «آرمانشهر توسعه» یعنی کشوری فرضی که وضعیت توسعه آن بهترین (ماکزیمم) وضعیت ممکن در همه شاخصها باشد، نمره ای برابر ۹۱.۷۵ را به خود اختصاص میدهد و «ویرانشهر توسعه» یعنی کشوری فرضی که پایینترین (مینیمم) وضعیت ممکن در همه شاخصها را داشته باشد نیز نمره ای برابر با ۱۰.۸۵ را به خود اختصاص می دهد.

خلاصه گزارش شاخص ملی توسعهٔ ایران
توسعه ایران در یک نگاه
کجا بودیم؟ کجا هستیم؟ کجا خواهیم بود؟

مقدمه

الف) اهداف و چشم‌انداز

هدف از گزارش توسعه ملی رصد سالیانه وضعیت توسعه در ایران است. از آنجایی‌که ما نگاهی فراگیر، پایدار، و کل‌نگر به توسعه داریم؛ برای سنجش وضعیت توسعهٔ ایران همه ابعاد بهزیستی و رفاه مادی، معنوی، زیست‌محیطی، اجتماعی و سیاسی را در نظر می‌گیریم. توسعهٔ یک کشور نه‌تنها به رفع نیازهای شهروندان آن جامعه توسط نهادهای مختلف وابسته بوده، بلکه به معنای رفع نیازهای ملی یک جامعه نیز است؛ چیزی که رفاه، رضایت و معنا را برای شهروندان حال و آینده یک جامعه تأمین می‌کند. بنابراین توسعه امری فردی، نهادی و ملی است. پویش فکری توسعه چنین تعریفی از توسعه ارائه می‌کند:

توسعه، فرآیند شکل‌گیری ساختارهای نهادی است که منجر به ایجاد رفاه پایدار و توزیع نسبتاً عادلانهٔ آن در سطح جامعه با هدف توانمندسازی همه افراد جامعه می‌شود، به‌طوری‌که هیچ محدودیت درونی (نیاز اولیه‌ رفع‌نشده‌) یا هیچ محدودیت بیرونی (آزادی‌های سلب‌شده) افراد را از انتخاب آزادانه و مختارانه فرصت‌های خودشکوفایی محروم نکند.

پویش فکری توسعه به‌عنوان یک نهاد فکری که دغدغه توسعه ایران را دارد، این مأموریت را برای خود تعریف کرده است که از طریق دیدبانی وضعیت توسعهٔ ایران و شناسایی نقاط ضعف و قوت ایران در مسیری که پیموده است آگاهی عموم افراد جامعه، نخبگان علمی و سیاسی را افزایش دهد. به همین منظور پروژهٔ شاخص توسعهٔ ملی در واحد رصدخانه توسعه این نهاد تعریف و فاز اول آن اجرا شد. ما بر این باوریم که برای آگاهی‌بخشی، استدلال، ایجاد مطالبه‌گری و محاسبه‌پذیر‌کردن عملکرد مسئولین استفاده از زبان آمار می‌تواند سودمند باشد. البته ما بدون تردید بر این امر واقف هستیم که اگرچه افشای حقیقت بدون به‌کارگیری از آمار ممکن نیست اما می‌توان از این ابزار درجهت ساده‌سازی و دروغگویی و پنهان‌کاری نیز سوء‌استفاده کرد . از این‌رو ما تمام تلاش‌مان را به کار می‌بندیم تا با کمک مفاهیم و اعداد به بهترین شکل به بیان حقیقت بپردازیم و از سوگیری و دستکاری آگاهانه اعداد و انحراف واقعیات بپرهیزیم و همه ابعاد توسعهٔ ایران را نمایش دهیم.

در همین راستا در این نسخه از فراشاخص توسعهٔ ملی که اولین نسخه این گزارش است ما به بررسی بیش از ۶۰ شاخص جهانی توسعه پرداخته‌ایم و از این بین به شکل روشمند و هدفمند ۱۳ کلان‌شاخص را انتخاب کرده‌ایم. به نظر ما این ۱۳ کلان‌شاخص پوشش‌دهندهٔ مفهوم توسعه و تعریف مدنظر ما از این مفهوم هستند. این مجموعه از کلان‌شاخص‌ها دربرگیرندهٔ ۱۲۴ زیرشاخص و ۷۳۴ نماگر توسعه هستند که وضعیت توسعه را در کشورهای جهان رصد می‌کنند. ما این شاخص‌ها را مرور کرده و وضعیت و نرخ رشد ایران در هر‌کدام از شاخص‌ها را بررسی کرده‌ایم. در نهایت این شاخص‌ها را برای ایران و دیگر کشورها تلفیق کرده و ماحصل آن را در قالب ایده‌هایی همچون نردبان توسعهٔ جهان، نقشهٔ توسعهٔ ایران، و تحلیل سوات ارائه کرده‌ایم. این ایده‌ها نه‌تنها اطلاعات مفیدی از ایران در اختیار ما قرار می‌دهند، بلکه حرف‌های تازه‌ای دربارهٔ توسعه جهان نیز دارند.

چشم‌انداز ما در این پروژه این است که در سال آینده یک شاخص ملی تجمیعی برای ایران طراحی کنیم و گزارش سالیانه توسعهٔ ایران را بر‌اساس این شاخص ملی بسنجیم. اهمیت شاخص ملی توسعه برای ایران در این است که توسعهٔ کشور بر مبنای ویژگی‌های نهادی بومی و همچنین بر‌اساس تعریفی که ما از توسعه داریم و نه تعریفی که دارای جهت‌گیری یا لزوماً غرب‌محور باشد، سنجیده می‌شود. علاوه بر این، طراحی یک شاخص تجمیعی برای توسعهٔ ایران این فرصت را ایجاد می‌کند که ما منابع دادهٔ معتبر داخلی و خارجی را در کنار هم قرار دهیم و از هر دو به‌نحو مطلوب استفاده کنیم.

این گزارش در چند نسخه گزارش مادر، گزارش مخصوص سیاست‌گذاران، و گزارش مخصوص مطبوعات و کارشناسان منتشر می شود. علاوه بر این، نسخه خلاصه‌ به زبان‌های انگلیسی، عربی، کُردی، و ترکی برای استفاده مخاطبان تهیه شده است.

 

ب) معرفی ۱۳ کلان‌شاخص توسعه

شاخص کامیابی لگاتوم نگاهی چند‌بعدی به توسعه دارد و ابعاد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی رفاه را می‌سنجد. از نظر این شاخص، نهادهای کارآمد، اقتصاد باز و مردم توانمند از ضروریات توسعه کشورها هستند. این شاخص از سال ۲۰۰۷ توسط «مؤسسه لگاتوم» منتشر می‌شود.

شاخص پیشرفت اجتماعی عامداً نقش اقتصاد در توسعه را کنار می‌گذارد و ابعاد اجتماعی، زیست‌محیطی و انسانی توسعه را مد‌نظر قرار می‌دهد. این شاخص با خروجی سیاست‌ها و برنامه‌های دولت‌ها سروکار دارد و این امر را ارزیابی می‌کند که این سیاست‌ها در عمل چقدر موفق بوده‌اند. از نظر این شاخص، پیشرفت اجتماعی به‌معنای رفع نیازهای اولیه همه شهروندان، و ایجاد فرصت شکوفایی ظرفیت‌هاست. این شاخص از سال ۲۰۱۳ توسط «سازمان جهانی ضرورت پیشرفت اجتماعی» منتشر می‌شود.

شاخص توسعه انسانی در کنار رشد اقتصای به افراد و ظرفیت‌های شکوفایی آنها نیز توجه می‌کند. این شاخص درآمد سرانه کشورها را در کنار آموزش، امید به زندگی و سلامتی می‌سنجد. این شاخص را «سازمان ملل متحد» از سال ۱۹۹۰ منتشر می‌کند.

گزارش جهانی شادی احساس شاد‌بودن و به عبارتی اینکه افراد چقدر خود را شاد می‌دانند را می‌سنجد. از نظر این شاخص هر‌چه افراد شادتر باشند روحیهٔ مشارکت بالاتری دارند، با دیگران تعامل سازنده برقرار می‌کنند، و انگیزهٔ بیشتری برای عملکرد اقتصادی دارند. این شاخص وابسته به «سازمان ملل متحد» است و از سال ۲۰۱۱ منتشر می‌شود.

شاخص سهولت کسب‌و‌کار مقررات کسب‌و‌کار در کشورها را ارزیابی می‌کند. به عبارت دقیق‌تر این شاخص به بررسی این موارد می‌پردازد که مقررات مربوط به آغاز کسب‌و‌کار، گسترش کسب‌و‌کار و حل‌و‌فصل اختلافات و ورشکستگی‌ها تا چه میزان شفاف بوده و حامی سرمایه‌گذاران، مشاغل نوپا و کنشگران اقتصادی است. این شاخص را «بانک جهانی» از سال ۲۰۰۳ منتشر می‌کند.

شاخص رقابت‌پذیری آن ویژگی‌ها و کیفیت‌های اقتصادی کشورها را می سنجد که استفادهٔ بهینه از عوامل تولید را امکان‌پذیر می‌کند و بهره‌وری را افزایش می‌دهد. نهادها، سرمایه انسانی، بازار، محیط کسب‌و‌کار و نوآوری اجزای این شاخص هستند. «مجمع جهانی اقتصاد» از سال ۱۹۷۹ این شاخص را منتشر می‌کند.

شاخص جهانی حقوق مالکیت نهادهای نظام حقوق مالکیت را ارزیابی می‌کند؛ این نهادها عبارتند از محیط سیاسی و قانونی، حقوق مالکیت مادی و حقوق مالکیت معنوی. از نظر این شاخص حقوق مالکیت بخشی از حقوق بشر است و خود ضامن حقوق دیگر است. کسی که از حقوق مالکیت محروم باشد در‌واقع آزادی از او سلب شده است. حقوق مالکیت حقی است که به افراد در مقابل دست‌اندازی دولت‌ها تعلق می‌گیرد. این حقوق با رشد اقتصادی، آزادی‌های فردی، سرمایه اجتماعی، عملکرد زیست‌محیطی و نوآوری ارتباط دارد. این شاخص را «اتحادیه حقوق مالکیت» منتشر می‌کند.

شاخص جهانی نوآوری میزان توانمندی و ظرفیت نوآوری در کشورها را می‌سنجد. از نظر این شاخص، نوآوری بر توسعه اقتصادی تأثیرگذار است و دولت‌ها باید تلاش کنند انگیزهٔ نوآوری را افزایش دهند. این شاخص درون‌دادها و برون‌دادهای نوآوری را اندازه‌گیری کرده و بر‌اساس آن کشورها را رتبه‌بندی می‌کند. «سازمان جهانی مالکیت فکری» این شاخص را با همراهی دانشگاه کرنل منتشر می‌کند.

نماگرهای جهانی حکمرانی درک افراد از میزان حقوق شهروندی، فساد، ثبات و خشونت سیاسی، کارآمدی و توانایی دولت و اعتماد به نهادهای سیاسی و حقوقی را می‌سنجد. از نظر این شاخص حکمرانی خوب بر توسعه اقتصادی تأثیرگذار است. این گزارش را بانک جهانی منتشر می‌کند.

شاخص جهانی صلح، مفهوم صلح، خشونت را با توسعه در ارتباط می‌داند. خشونت و مهم‌تر از آن ترس از خشونت بر اقتصاد کشورها تأثیر‌گذار است. خشونت پیامدهای مالی، جسمی و روحی برای کشورها به همراه دارد و نه‌تنها بودجه دولت‌ها را از اهداف سازنده به اهداف نظامی معطوف می‌کند بلکه روی انگیزه و رفتار اقتصادی شهروندان نیز اثر می‌گذارد. این شاخص را «مؤسسه اقتصاد و صلح» منتشر می‌کند.

شاخص دولت شکننده تنش‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی که دولت‌ها تحمل می‌کنند را اندازه می‌گیرد. این شاخص را از سال ۲۰۰۴ «مؤسسه صلح» منتشر می‌کند.

شاخص عملکرد زیست‌محیطی سلامت زیست‌محیطی و سرزندگی زیست بوم را اندازه می‌گیرد و پیامدهای زیست‌محیطی سیاست‌های دولت‌ها را محاسبه‌پذیر می‌کند و همین‌طور نشان می‌دهد دولت‌ها چقدر توانایی مدیریت آسیب‌ها و مشکلات زیست‌محیطی را دارند. این شاخص را دانشگاه ییل و کلمبیا منتشر می‌کنند.

شاخص بهره‌وری انرژی میزان انرژی مصرف‌شده توسط کشورها در بخش‌های صنعت و تولید، خدمات، حمل‌و‌نقل و مسکونی را نسبت به تولید ناخالص داخلی‌شان می‌سنجد. این شاخص را «آژانس بین‌المللی انرژی» از سال ۱۹۷۴ منتشر می‌کند.

جدول شاخص‌های توسعه

* این عدد بیانگر آن است که رتبه ایران در سال ۲۰۲۰ نسبت به سال ۲۰۱۵، یک رتبه نزول داشته است؛ یعنی ایران در سال ۲۰۱۵ در جایگاه ۱۱۹ دنیا قرار داشته است.

** با توجه به تغییر در روش‌شناسی اندازه‌گیری شاخص، تغییر رتبه نسبت به سال ۲۰۱۶ مدنظر قرار گرفته است.

*** با توجه به تغییر در روش‌شناسی اندازه‌گیری شاخص،  تغییر رتبه نسبت به سال ۲۰۱۷ مدنظر قرار گرفته است.

**** در شاخص‌های دولت شکننده، صلح و شاخص بهره‌وری انرژی (که بر مبنای شدت انرژی محاسبه می‌شود)، مثبت‌بودن میانگین نرخ رشد مرکب سالانه بیانگر بزرگ‌شدن نمره ایران در این شاخص‌ و بدترشدن وضعیت (از نظر شاخص) است.

***** با توجه به تغییرات سالانه در محاسبه شاخص عملکرد زیست‌محیطی، نمی‌توان مقایسه‌های زمانی را برای یک کشور انجام داد. با این حال در گزارش سال ۲۰۲۰ تغییرات این شاخص نسبت به سال ۲۰۱۰ ارائه شده و بدین‌ترتیب امکان استخراج نمره و رتبه کشورهای مختلف در سال ۲۰۱۰ برحسب روش‌شناسی سال ۲۰۲۰ فراهم آمده است. از این‌رو در اینجا تغییر رتبه ایران نسبت به سال ۲۰۱۰ مدنظر قرار گرفته است.

 

فراشاخص توسعه

فراشاخص توسعه نمایش‌دهندهٔ همه ابعاد توسعه در حوزه‌های سیاسی-حقوقی، اقتصادی و کسب‌و‌کار، حوزه اجتماعی و فرهنگی، حوزه توانمندسازی فردی و حوزه طبیعی است. فراشاخص توسعه، تجمیعی از ۱۳ کلان‌شاخص است که شامل ۱۲۴ زیر شاخص و ۷۳۴ نماگر توسعه است.

ایران در فراشاخص توسعه

همان‌گونه که در نمودار بالا مشاهده می‌شود ایران در فراشاخص توسعه در میان ۱۴۷ کشور در رتبهٔ ۱۱۴ قرار دارد. نمرهٔ ایران در فراشاخص توسعه برابر با ۴۶.۵ بوده که کمتر از میانگین جهانی (۵۶.۶) است. از این نظر ایران در زمرهٔ کشورهایی با توسعه در وضعیت هشدار[۱] (نارنجی رنگ) قرار گرفته است.

 

نردبان توسعه

نردبان توسعه بیانگر وضعیت توسعه ایران در بین بهترین کشور و بدترین کشور است و مشخص می‌کند که ایران از ۱۰۰ پله‌ای که برای توسعه فرض شده، چند پله را طی کرده است. منظور از بهترین کشور، آرمان‌شهر توسعه است؛ یک کشور فرضی که بهترین عملکرد در هر کلان شاخص برای آن در نظر گرفته شده است. منظور از بدترین کشور، ویران‌شهر توسعه است که در همهٔ ۱۳ کلان‌شاخص توسعه بدترین عملکرد را داشته است. اگر بهترین وضعیت توسعه در دنیای امروز را با عدد ۱۰۰ و بدترین وضعیت را هم با عدد صفر نمایش دهیم، ایران تنها ۳۹ پله از این نردبان توسعه را طی کرده است و هنوز راه طولانی تا رسیدن به وضعیت امروز کشورهای توسعه‌یافته دارد.

در تصویر بالا در کنار جایگاه ایران در نردبان توسعه، وضعیت ایران به لحاظ توسعه متوازن نیز نشان داده شده است. اگر نمرهٔ کلان‌شاخص‌های توسعه برای یک کشور به هم نزدیک‌تر باشند، به این معنی است که این کشور در فرآیند توسعه متوازن عمل کرده است؛ اما اگر در برخی از کلان‌شاخص‌ها عملکرد بسیار خوب و در برخی دیگر عملکرد بسیار بدی داشته باشد، نشان‌دهنده این است که کشور مربوطه به‌صورت متوازن توسعه نیافته و به اصطلاح کاریکاتوری توسعه یافته است. ایران از نظر توازن توسعه و اینکه همه ابعاد توسعه به‌صورت متناسب پیشرفت کرده باشند، وضعیت نامطلوب‌تری دارد و تنها حدود ۲۵ پله از ۱۰۰ پله را طی کرده است. این بدان معناست که قرار‌گرفتن ایران در پلهٔ چهل‌و‌سوم نردبان توسعه محصول پیشرفت نامتوازن در ابعاد مختلف توسعه است.

 

نمودار راداری توسعه

تصویر زیر به‌خوبی نمایشگر میزان دوری و نزدیکی ایران از آرمان‌شهر و ویران‌شهر توسعه در ۱۳ کلان‌شاخص است و علاوه بر این نمایش‌دهنده فاصلهٔ بهترین و بدترین کشورها در هر کلان‌شاخص نسبت به نمره ۱۰۰ و صفر است.

 دوری و نزدیکی ایران از آرمان‌شهر و ویران‌شهر توسعه

همان‌طور که در نمودار بالا مشخص است ایران به ترتیب در شاخص‌های توسعه انسانی و پیشرفت اجتماعی نزدیک به عملکرد بهترین کشور عمل کرده است و در مقابل در شاخص‌های سهولت کسب‌و‌کار، حکمرانی، دولت غیرشکننده، و همچنین شاخص‌هایی مانند شادی و کامیابی فاصله معناداری با بهترین عملکرد جهانی دارد.

 

روند رشد کلان‌شاخص‌ها

برای دستیابی به روند رشد ایران در ۱۳ کلان‌شاخص از نوسانات آنها در سال‌های مختلف چشم‌پوشی کرده و میانگین نرخ رشد سالانه هر کلان‌شاخص را محاسبه کرده‌ایم. نمودار زیر این روندهای رشد را نشان می‌دهد.

نمودار بالا نشان‌دهنده میانگین نرخ رشد مرکب سالانه کلان‌شاخص‌ها در ایران از اولین سال انتشار گزارش هر کلان‌شاخص است. بر این اساس در طول دهه‌های گذشته، کلان‌شاخص‌های حکمرانی و رقابت‌پذیری رشد منفی داشته‌اند و رشد مثبت شاخص‌های شدت انرژی، دولت شکننده، و صلح بیانگر بدتر‌شدن عملکرد ایران در این حوزه‌ها بوده است. در مقابل کلان‌شاخص‌های پیشرفت اجتماعی، توسعه انسانی، نوآوری، حقوق مالکیت، سهولت کسب‌و‌کار و عملکرد زیست‌محیطی رشد مثبت و رو به بهبود داشته و کامیابی و شادی تقریباً ثابت بوده‌اند. البته در پنج سال گذشته کلان‌شاخص سهولت کسب‌و‌کار نیز روندی منفی و کاهنده داشته است.

نمودار بالا وضعیت این کلان‌شاخص‌ها را در اولین سالی که داده‌ آنها برای ایران موجود است و آخرین سال انتشار گزارش‌ها نشان می‌دهد. همان‌گونه که مشخص است بیشترین بهبود در کلان شاخص توسعه انسانی رخ داده و کلان‌شاخص نوآوری نیز نرخ رشد قابل توجهی داشته‌ است.

 

نقشه توسعه ایران

تصویر زیر نقشه توسعه ایران است. هر یک از بخش‌های این نقشه نمایشگر یک زیر‌شاخص توسعه در پنح بُعد توسعه است که با سه رنگ نماش داده شده است. رنگ سبز نمایانگر عملکرد برتر ایران نسبت به میانگین جهانی، رنگ زرد نمایانگر عملکرد هم‌سطح ایران با میانگین جهانی، و رنگ قرمز نمایانگر عملکرد ضعیف ایران نسبت به میانگین جهانی در آخرین سال انتشار گزارش هر کلان‌شاخص است.

برای اینکه بتوان وضعیت اجزای مختلف ‌شاخص‌های توسعه ایران را در مقایسه با میانگین جهانی بررسی کرد، می‌توان فاصله‌ هر زیر شاخص از میانگین جهانی را با رنگ‌های مختلف نمایش داد.[۲]

نقشه توسعه ایران

به‌طور‌کلی از بین ۱۲۴ زیرشاخص، ۸۶ زیر شاخص ضعیف‌تر از میانگین جهانی و ۳۸ زیرشاخص بالاتر از میانگین جهانی قرار دارند. اما در این بین وضعیت ۹ زیر شاخص بسیار خوب است (سبز رنگ) و وضعیت ۴۲ زیرشاخص توسعه بسیار وخیم است (قرمز رنگ) و وضعیت ۷۳ زیرشاخص نیز در حالت میانی (زرد رنگ) قرار دارد. زیرشاخص‌هایی مانند ثبات سیاسی، ثبات اقتصاد کلان، شرایط کسب‌و‌کار، آزادی فردی، هزینه‌های ناشی از تروریسم، مدیریت پسماند، شدت انرژی و کیفیت مقررات از جمله مهم‌ترین زیر‌شاخص‌هایی هستند که در وضعیت بسیار بدی به‌سر می‌برند.

 

شاخص تبدیل پول به توسعه

رابطه بین درآمد سرانه کشورها به دلار با فراشاخص توسعه نشان می‌دهد هر‌چه کشور‌ها به لحاظ درآمد سرانه وضعیت بهتری داشته باشند، فراشاخص توسعه آنها نیز بهتر است. این رابطه بسیار قوی و معنا‌دار است. اما در این میان برخی از کشورها از درآمدهای به‌دست‌آمده بهتر برای توسعه استفاده کرده‌اند و برخی دیگر نتوانستند از این درآمدها در جهت توسعه استفاده کنند که این نشان می‌دهد موانع توسعه را نه در درآمد ملی بلکه باید در ابعاد سیاسی، اجتماعی و در مجموع نهادی جست‌و‌جو کرد. موانعی که اجازه نداده‌اند درآمد ملی به توسعه تبدیل شود.

The ratio of income to development

نمودار بالا رابطه بین درآمد سرانه و فراشاخص توسعه ملی را نمایش می‌دهد که نقطه‌ قرمز رنگ ایران است. شاخص «توان تبدیل پول به توسعه» نشان می‌دهد که هر کشور چقدر از توان بالقوه‌اش برای توسعه را به فعلیت رسانده است. این شاخص نشان می‌دهد ایران در میان ۱۴۶ کشور از جهت توان تبدیل درآمد به توسعه رتبه ۱۴۳ را دارد! یعنی ایران به‌لحاظ درآمدی می‌توانسته است به‌صورت بالقوه نمره ۵۷.۱۴ را در فراشاخص توسعه کسب کند، اما در‌ حال‌ حاضر نمره ۴۶.۵ را کسب کرده و حدود ۱۸ درصد پایین‌تر از ظرفیت خود عمل کرده است.

 

تحلیل سوات توسعه ایران

بر‌اساس تقسیم‌بندی انجام‌شده در نقشه توسعه، می‌توانیم نقاط ضعف، قوت، فرصت‌ها و تهدید‌های ایران را در مقایسه با میانگین جهانی شناسایی کنیم. اگر وضعیت ایران در یک زیرشاخص پایین‌تر از میانگین جهانی باشد، ضعف یا تهدید و اگر بالاتر باشد، قوت یا فرصت است.

تحلیل سوات توسعه ایران

نمودار فوق نشان می‌دهد بیشتر زیرشاخص‌های توسعه ایران در مقایسه با میانگین جهانی در وضعیت ضعف یا تهدید به‌سر می‌برند که به این معناست که تنها استراتژی تدافعی می‌تواند به کنترل بحران و در نتیجه خروج از وضعیت فعلی کمک کند و در مقابل، استراتژی‌های تهاجمی در اقتصاد و سیاست منجر به بحران‌های بی‌بازگشت خواهد شد. برای تغییر مسیر از استراتژی‌های تهاجمی به تدافعی در عرصه سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی نیازمند پارادایم شیفت یا افق‌گشایی هستیم؛ به این معنی که فرار از تهدیدهای خارجی و رفع ضعف‌های داخلی باید به اولویت نظام تبدیل شود.

 

پاورقی:

[۱]. کشورهای توسعه‌یافته، کشورهای پیشرو در توسعه، کشورهای در آستانهٔ توسعه، کشورهای در دامنهٔ هشدار، و کشورهای در دامنه اخطار (کمتر توسعه‌یافته)!

[۲]. اگر تنها ۱۵ واحد از میانگین جهانی فاصله وجود داشته باشد با رنگ زرد، اگر بیش از ۱۵ واحد بیشتر از میانگین جهانی باشد با رنگ سبز و اگر بیش از ۱۵ واحد زیر میانگین جهانی باشد با رنگ قرمز نمایش داده می‌شوند.

برای دریافت فایل اکسل داده‌های مربوط به تحلیل‌های فوق کلیک کنید.